دوره آموزشی: طراحی پرایمر و پروب برای ریزRNA ها و نرم افزارهای پیش بینی ژنهای هدف

شرح دوره

ریزRNA ها ملکولهای RNAغیرکدکننده کوچکی (۲۴-۱۸ نوکلئوتید)هستند که به طور منفی رونویسی ژنها را تنظیم می نمایند. یکی از روشهای شناسایی ریزRNA ها در بافت تومور، پلاسما و سرم انجام Real Time qPCR می باشد. به منظور بررسی میزان بیان ریزRNAها باید با روش اختصاصی پرایمر ساقه-حلقه را برای سنتز cDNA طراحی نماییم و سپس با طراحی پرایمر ها و پروب اختصاصی یا پروب یونی ورسال می توان ریزRNAهای مورد نظر را شناسایی نمود و میزان بیان آنها را در بافت نرمال و بافت تومور با یکدیگر مقایسه نمود.

همچنین پس از بررسی میزان بیان ریزRNAها به منظور مطالعه اثرات آنها بر روی ژنهای هدفشان و مطالعه عملکردی آنها باید با استفاده از چندین پایگاه اطلاعاتی ژنهای هدف آنها را مشخص نمود و سپس به مطالعه عملکردی هر یک از ژنها پرداخت. شایان ذکر است که این ژنهای هدف انتخاب شده توسط پایگاههای اطلاعاتی باید از نظر آزمایشگاهی نیز مورد آنالیز قرار گیرند.

هدف از برگزاری این کارگاه طراحی پرایمرها و پروب ریزRNAهایی است که نقش مهمی در تکثیر سلول، آپوپتوز و تومورزایی دارند و سپس با انتخاب صحیح ژنهای هدف می توان مطالعه دقیق تری بر روی عملکرد آن ریزRNA در بیماران سرطانی نمود.

سرفصل دوره

مقدمه ای از ریزRNAها ( بیوژنز و عملکرد)

آشنایی با نرم افزاز Allele ID 6

طراحی پرایمر ساقه- حلقه

طراحی پرایمرها و پروب اختصاصی ریزRNAها

آشنایی با حداقل ۱۰ پایگاه اطلاعاتی به منظور پیش بینی ژنهای هدف ریزRNAها

مقایسه پایگاههای اطلاعاتی با یکدیگر و معیار پیش بینی هر یک از آنها

 

اهداف دوره

بررسی میزان بیان miRNA ها که در سرطان و بیماریها نقش کلیدی دارند

آنالیز عملکرد miRNA ها و مسیرهای تنظیمی آنها

مطالعه دلیوری آنها در محیط آزمایشگاهی و بدن موجود زنده

کاربرد دوره:

نقش درمانی miRNA ها

استفاده از miRNAها به منظور یافتن بیومارکر در تشخیص زودهنگام سرطانها

 

مخاطبین

رشته های زیست شناسی با کلیه گرایشها، ویروس شناسی، میکروبیولوژی، ایمنولوژی، بیوتکنولوژی

 

مدت دوره

۲ روز