پروتئین‌ ها نقش بسیار مهمی در سلول دارند و همچنین با توجه به پیشرفتهای اخیر این موالکولها در زندگی روزانه ما نیز بسیار با اهمیت شده اند بطوریکه در درمان و کنتذل بیماریها، در بهداشت خانواده و حتی صنایع بزرگ نیز وارده شده اند. 

 

شرکت ژن فن پیشرو طب با همکاری اساتید با تجربه اقدام به برگزاری دوره های زیر نموده است.