برای آگاهی از جدیدترین کارگاه‌ها و دوره‌های ژن فن (ژنوم‌فن) به اینستاگرام ژنوم فن بپیوندید (کلیک نمایید)

کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی شرکت ژن فن در گروه‌های موضوعی زیر، متناسب با تخصص‌های مورد نیاز بازار کشور تدوین شده است که در طی این دوره‌ها، افراد به طور عملی با موضوعات مربوطه آشنا شده توانایی لازم را برای انجام عملی، کسب خواهند کرد. کارگاه‌ها و دوره‌ها در محیطی شیک همراه با پذیرایی برگزار می‌گردد.

  1. کارگاه و دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت توالی‌یابی نسل جدید (NGS)
  2. بیوانفورماتیک مقدماتی و پیشرفته
  3. کارگاه و دوره‌های بیوتکنولوژی
  4. تشخیص ملکولی
  5. طراحی دارو
  6. پروتئین
  7. متاآنالیز
  8. مقاله‌نویسی مقدماتی و پیشرفته
  9. فاماکوژنتیک